Jsme výrobce tlakových nádob a zařízení společnost Tamala system a.s. a i v budoucnu chceme nabízet zákazníkům naše produkty dle jejich potřeb a požadavků, na technické, provozní, estetické, ekonomické úrovni ve stanoveném rozsahu prací a služeb, dle termínu dodání a současně s minimálním dopadem na životní prostředí při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků integrovaného systému řízení (HSEQ), jehož součástí jsou systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS – ČSN ISO 45001:2018), environmentální systém řízení (EMS – ČSN EN ISO 14001:2016), systém řízení kvality (QMS – ČSN ENISO 9001:2016). Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášena

 

Politika HSEQ

 

kterou se zavazujeme:

  • Naplňovat potřeby zákazníků a jejich očekávání v dohodnutém termínu a požadované kvalitě pro dosažení jejich spokojenosti a k získání dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů.
  • Zkvalitňovat infrastrukturu formou modernizace technologií výroby, zvyšováním úrovně technických znalostí a kvalifikace zaměstnanců, odbornou způsobilost a angažovanost pro zabezpečení kvality produktů a služeb.
  • Vzdělávat, motivovat a zvyšovat povědomí všech zainteresovaných stran ohledně zajištění kvality dodávaných produktů a služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.
  • Zajišťovat potřebné zdroje na uplatňování a udržování integrovaného systému řízení a financování aktivit v oblastech jeho působnosti.
  • Zaznamenávat neshody a analyzovat příčiny neshod procesů, přijímat odpovídající nápravná a preventivní opatření a pracovat na jejich odstraňování.
  • Redukovat spotřebu energie, surovin a materiálu ve všech operačních stupních řízení.
  • Vyrábět a distribuovat produkty a služby s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí s ohledem na udržování jejich vysoké kvality a požadavků zákazníka.
  • Naplňovat požadavky právních a dalších společnost zavazujících požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a kvality produktů a služeb;
  • Uplatňovat systém prevence a řízení rizik všech procesů, vč. zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem minimalizovat nepříznivé dopady takových rizik a nehod. Poskytnout zdravá a bezpečná pracoviště, projednávat a umožnit všem zaměstnancům spoluúčast na řešení otázek BOZP.

Za implementaci těchto zásad je odpovědný, v rámci své působnosti, management na každé úrovni řízení a zavazuje se je dodržovat. Dodržování požadavků zákonů a právních předpisů, neustále zlepšování managementu kvality, šetření energiemi, optimalizace jejich spotřeby, ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce je odpovědností každého pracovníka společnosti.

Odsouhlasil dne 14. 10. 2020

Ing. Martin Frelich
Generální ředitel společnosti

Top